Polski
English
Deutsch

Wizja BSAG

Wizja BSAG

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej - dobre miejsce do inwestowania.

Tworząc w naszym mieście Strefę Aktywności Gospodarczej, kierowaliśmy się chęcią zapewnienia inwestorom terenu, który spełni ich najwyższe oczekiwania takie jak świetna lokalizacja, rozbudowana infrastruktura terenu, dostępność mediów, poważny i przyjazny administrator terenu oraz dostępne od zaraz działki pod inwestycje. Jesteśmy przekonani, że po lekturze tego Przewodnika, podzielą państwo zdanie, iż Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej spełnia te oczekiwania.

Decydując się na lokalizację Państwa firmy w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, wybiorą Państwo pewne miejsce do inwestowania.

Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia

Wizja BSAG

VISION OF THE ZONE

Bochnia Economic Activity Zone - a good place to invest.

When establishing the Economic Activity Zone in our city we were guided by the intention to offer land to investors which fulfils their highest expectations: a great location, well-developed infrastructure, availability of utility services, a serious and friendly administrator of the Zone, and plots of land immediately available for sale. We are confident that after reading this Guide you will share the view that Bochnia Economic Activity Zone fulfils those expectations.

If you decide to establish your business in the Bochnia Economic Activity Zone, you will choose a secure place to invest.

Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia

Wizja BSAG

VISION DER BSAG

Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia (BSAG) – ein guter Ort für Investitionen

Bei der Gründung der Zone der Wirtschaftlichen Aktivität in unserer Stadt, also einer Sonderwirtschaftszone wollten wir den Investoren ein Gelände anbieten, das ihre höchsten Ansprüche erfüllt wie: beste Lage, ausgebaute Geländeinfrastruktur, mit allen Anschlüssen, ein ernst zu nehmender und freundlicher Verwalter des Geländes und ab sofort erhältliche Investitionsgrundstücke. Wir sind uns sicher, dass Sie nach der Lektüre dieses Leitfadens unsere Meinung teilen werden, dass die Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia Ihre Ansprüche erfüllen kann.

Die Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia bietet Ihnen einen sicheren Standort für Ihre Investition.

Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia

Bochnia – Miasto Przedsiębiorczości

Bochnia jest miastem, w którym przemysł obecny jest od zawsze. Nasze tradycje wydobycia i przeróbki soli kamiennej sięgają XIII wieku. Na soli miasto wyrosło. Jednakże teraz obecnych jest tu szereg przedsiębiorstw w branżach tak różnych jak hutnicza, chłodnicza, spożywcza czy usługowa. Samorząd lokalny od wielu lat aktywnie i konsekwentnie wspiera przedsiębiorców.

Bochnia – Miasto Aktywnych Ludzi

W Bochni żyje i pracuje niemal 30 tysięcy mieszkańców. Strategiczne położenie miasta od zawsze kształtowało przedsiębiorczą i otwartą postawę mieszkańców, a bliskość pięknych krajobrazowo obszarów, z Puszczą Niepołomicką na północy i Beskidem Wyspowym na południu, tworzą wspaniałe warunki do aktywnego wypoczynku.

Bochnia – Miasto Kultury

Nasze miasto to nie tylko miejsce bogate w konteksty historyczne, Bochnia wspiera również dziś ciekawe inicjatywy. Kalendarium kulturalne miasta i regionu obfituje w wydarzenia, a mecenat samorządu zapewnia ciągłość imprez cyklicznych i wspieranie nowych przedsięwzięć twórczych.

Bochnia - City of Entrepreneurship

Bochnia is a city in which the industry had always been present. Our salt mining and processing tradition dates back to the thirteenth century. It was the salt mining industry that made this city grow. Now, however, a number of businesses have settled here representing industries as diverse as metallurgy, refrigeration, food or services. The local government has been for many years actively and consistently supporting the entrepreneurs.

Bochnia - City of Active People

Almost 30 thousand people live and work in Bochnia. The strategic location of the city has always shaped an entrepreneurial and open mindset of its residents, and close proximity to beautiful scenic areas of Niepołomice Forest to the north and Beskid Wyspowy highland to the south, provides excellent opportunity for active recreation.

Bochnia - City of Culture

Our city is not just a place rich in history and natural beauty, Bochnia also supports interesting initiatives today. The cultural calendar of the city and region is abundant in events and festivities, with the local government providing patronage and support for regular events and new creative projects.

Bochnia - Stadt mit Unternehmergeist

Bochnia ist eine Stadt, wo die Industrie seit immer anwesend war. Unsere Traditionen der Förderung und Verarbeitung von Steinsalz gehen auf das 13. Jahrhundert zurück. Die Stadt hat sich dank der Salzförderung entwickelt. Heute sind hier viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen anwesend, aus der Hüttenindustrie, Kühltechnik, Lebensmittel- oder Dienstleistungsindustrie. Die Unternehmer werden seit vielen Jahren aktiv und konsequent von der kommunalen Gebietskörperschaft unterstützt.

Bochnia - Stadt der aktiven Bürger

Bochnia zählt fast 30 Tausend Einwohner, die hier leben und arbeiten. Die strategische Lage der Stadt hat seit immer die unternehmerische und weltoffene Denkweise der Einwohner geprägt und die Nähe zu den schönen Landschaften, mit Puszcza Niepołomicka (Urwald) im Norden und mit Beskid Wyspowy (Inselbeskiden) im Süden, schafft großartige Bedingungen für aktive Erholung.

Bochnia - Stadt der Kultur

Unsere Stadt ist nicht nur ein Ort reich an Geschichte, Bochnia fördert auch interessante Initiativen. Der Kulturkalender der Stadt und der Region ist reich an Kulturereignissen, und dank der Förderung, die von der Selbstverwaltung geleistet wird, wird die Kontinuität der regelmäßigen Veranstaltungen und die Unterstützung von neuen künstlerischen Unterfangen gesichert.

port lotniczy
BALICE
BALICE
Airport
die Flughafen
BALICE
port lotniczy
PYRZOWICE
PYRZOWICE
Airport
die Flughafen
PYRZOWICE
Zobacz galerię zdjęć miastaSee photo gallerySiehe Fotogalerie
Układ funkcjonalny zakłada podzielenie obszaru Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na 14 modułów, w tym moduły przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową. Moduły te będą miały zapewnione niezbędne uzbrojenie oraz zapewniony dostęp do dróg publicznych. Głównym założeniem projektowym było stworzenie optymalnego wykorzystania terenu zapewniającego swobodną możliwość inwestowania. Przyjęto zasadę tworzenia grup modułów w sposób umożliwiający ich swobodne łączenie, a w przypadku przyłączenia następnych terenów w późniejszych etapach prawidłowe funkcjonowanie całości. Każdy projektowany moduł posiada dogodny dostęp do dróg publicznych.
In its functional layout, the Bochnia Economic Activity Zone is divided into 14 modules, including the industrial and services modules. These modules will be provided with the necessary media services and access to public roads. The main objective of the design was to optimally use and arrange the land offered to investors. The modular structure allows for easy combination of groups of modules and for the proper functioning of the whole Zone in case it is expanded in the future. Each module has easy access to public roads.
Die funktionale Anordnung setzt die Teilung des Gebiets der Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia in 14 Module voraus, darunter Module für Industrie-und Dienstleistungsgebäude. Diese Module werden voll erschlossen sein mit Zugang zu öffentlichen Straßen. Das Hauptanliegen des Projekts war das Gelände optimal für die Investitionen vorzubereiten. Die Modulgruppen werden nach einem Prinzip gebildet, nach dem sich diese untereinander frei verbinden lassen, und wenn weitere Flächen in der Zukunft dazukommen, wird das Ganze auch richtig funktionieren. Jedes entworfene Modul hat einen guten Zugang zu öffentlichen Straßen.
Zobacz skomunikowanie BSAGTransport conections to the ZoneVerkehrsanbindung der Zone
 • 01 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  1,95 ha
 • 02 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  1,97 ha
 • 03 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  2,31 ha
 • 04 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  2,74 ha
 • 05 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,57 ha
 • 06 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,52 ha
 • 07 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,67 ha
 • 08 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  1,82 ha
 • 09 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,21 ha
 • 10 USŁUGOWASERVICESDIENSTLEISTUNGEN
  3,95 ha
 • 11 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,69 ha
 • 12 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  4,63 ha
 • 13 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,46 ha
 • 14 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE
  3,72 ha
układ funkcyjny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

linie kolejowerailway linesEisenbahn

drogi krajoweroadsLandesstraße

drogi powiatowecounty roadsKreisstraße

drogi wojewódzkieprovincial roadsWoiwodschaftsstraße

planowane drogi gminneplanned communal roadsgeplante Gemeindestraßen

trasa planowanej autostradyroute of the proposed motorwaygeplante Autobahnstrecke

tereny przemysłoweindustrial areasGewerbegebiet

teren miasta BochniaBochnia city areaGebiet der Stadt Bochnia

teren Bocheńskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej
area of Bochnia Economic Activity ZoneGelände der Zone der Wirtschaftlichen
Aktivität von Bochnia

Drogi dla BSAG - skomunikowanie

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej leży w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego węzła komunikacyjnego na autostradzie A4. Projektowany układ komunikacyjny zakładający dwa wyjazdy ze strefy zapewnia niezbędną dla tego terenu przepustowość ruchu samochodowego. Droga wyjazdowa ze strefy dochodzi do łącznika autostrady A4 z drogą krajową Nr 4, zapewniając doskonałe połączenie lokalne. Na południe od terenu Strefy znajduje się bocznica kolejowa, umożliwiająca ewentualne połączenie kolejowe.

Transport conections to the Zone

The Bochnia Economic Activity Zone is located in close vicinity to the proposed A4 motorway junction. The road network with two exists from the Zone has the required capacity to cater for the projected traffic levels. The exit road from the Zone reaches the road linking the A4 motorway with the national road No. 4, providing excellent local connection. To the south of the Zone, a railway siding is located, that could be used to provide a railway connection with the Zone.

Verkehrsanbindung der Zone

Die Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia befindet sich in unmittelbarer Nähe des auf der Autobahn A4 geplanten Knotenpunktes. Im entworfenen Verkehrssystem sind zwei Ausfahrten geplant, die die nötige Kapazität der Verkehrswege sichern. Die Ausfahrt aus der Zone führt zu einer Verbindungsstraße, die die Autobahn A4 mit der Landesstraße 4 verbindet, und eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung gewährleistet. Südlich von der Zone befindet sich ein Anschlussgleis, das eine Zugverbindung möglich macht.

Zobacz wizualizacjęSee visualizationVisualisierung - Fotos PowrótGo backzurück
 • sieć elektrycznaelectricity networkLeitungsnetz
 • sieć kanalizacji sanitarnejfoul drainage networkKanalisationsnetz
 • kanalizacja teletechnicznatelecommunication ducting networkFernmeldekabelnetz
 • sieć gazowagas supply networkGasnetz
 • sieć wodociągowawater supply networkWasserleitungsnetz
 • sieć kanalizacji deszczowejrainwater drainage networkRegenwassernetz
 • planowana sieć elektryczna 110kVproposed 110kV electricity networkGeplantes110-kV-Leitungsnetz
 • stacja redukcyjna gazugas pressure reduction stationGasdruckregelanlage
 • planowana sieć elektryczna 110kVproposed 110kV electricity networkGeplantes110-kV-Leitungsnetz

Uzbrojenie terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w infrastrukturę techniczną umożliwi dostęp do mediów i infrastruktury komunikacyjnej dla przyszłych inwestorów chcących wybudować zakłady pracy na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Na terenie BSAG zapewniony będzie dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, między innymi:

- Pierścieniowe sieci wodociągowa i gazowa, zapewniające wysoką niezawodność.
- Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dostępne z każdego modułu
- Rozdzielnia energii elektrycznej zlokalizowana na terenie BSAG.
- Kanalizacja teletechniczna

The utility infrastructure of the Bochnia Economic Activity Zone will allow the investors who wish to establish their industrial facilities there to access all the necessary media and services. Within the Zone, access to the modern technical infrastructure will be provided, including:

- high reliability ring gas and water supply networks
- foul and rainwater drainage networks accessible from each module
- onsite electrical substation.
- telecommunication ducting network

Die Erschliessung des Gel ändes der Zone der Wirtschaftlichen Aktivität mit der technischen Grundausstattung ermöglicht die Anschlüsse und den Zugang zur Verkehrsinfrastruktur für die künftigen Investoren, die Ihre Betriebe auf dem Gelände der Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia bauen wollen. Auf dem Gelände der BSAG wird es einen Zugang zu modernen technischen Infrastruktur geben, unter anderen zu:

- Vermaschtem Wasserleitungs- und Gasnetz mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit.
- Kanalisations- und Regenwassernetz mit einem Zugang von jedem Modul.
- Schaltanlage auf dem Gelände der BSAG.
- Fernmeldekabelnetz

Roboty Drogowe Road construction works Straßenbauarbeiten

Przekładki istniejących sieci Relocation of existing utilities Umlegung von bestehenden Leitungen

Sieć gazowa Gas supply network Gasnetz

Sieć wodociągowa Water supply network Wasserleitungsnetz

Kanalizacja sanitarna Foul drainage network Kanalisationsnetz

Kanalizacja deszczowa Rainwater drainage network Regenwassernetz

Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne Electrical and telecommunication works Starkstromarbeiten und fernmeldetechnische Arbeiten auf dem Gelände der BSAG

Przyłącze elektroenergetyczne do BSAG Power service connection to the Zone Starkstromarbeiten - Anschluss an BSAG

Projekt wykonawczy infrastruktury Detailed infrastructure design Planungsarbeiten - Ausführungsplan

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę Development of Functional Programme and building permit design, and obtaining a building permit Ausarbeitung des Funktions- und Nutzungsprogramms und Bauplans und die Erlangung der Baugenehmigung

Sieć infrastruktury technicznej
gotowa do obsługi modułów
Utility infrastructure network ready to service the modulesbereitgestellte technische Infrastruktur
 • moduły inwestycyjne II etapInvestment Modules Stage IIInvestitionsmodule Etappe II
 • moduły inwestycyjne I etapInvestment Modules Stage IInvestitionsmodule Etappe I
 • Sieć infrastruktury technicznejUtility infrastructure networkTechnische Infrastruktur
PowrótGo backzurück

Procedura zakupu nieruchomości miejskiej

Wszystkie sprawy związane z procedurą prowadzi Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miasta Bochnia. Proces rozpoczyna złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości komunalnej do Burmistrza Miasta, następnie uruchamiane są odpowiednie procedury, m.in. podjęcie uchwały przez Radę Miasta Bochnia o zbyciu nieruchomości, oszacowanie wartości nieruchomości. Po ogłoszeniu przetargu o zbycie nieruchomości potencjalny inwestor wnosi wadium i przystępuje do przetargu. Po jego rozstrzygnięciu następuje spisanie umowy notarialnej z nabywcą nieruchomości.

Etapy procesu inwestycyjnego

Na obszarze BSAG obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu inwestycję lokalizuje się na podstawie ustaleń tego planu.

Niezbędne decyzje i pozwolenia:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- pozwolenie na budowę
- decyzja o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.Administratorem Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej po realizacji inwestycji będzie Gmina Miasta Bochnia, z aparatem pomocniczym w postaci Urzędu Miasta Bochnia. W zarządzanie Strefą zaangażowane są wydziały i osoby takie jak:
- Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa - sprawy: sprzedaży, nabycia, zamiany, darowizny, przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych, sprawy rolne, wspólnot gruntowych.
- Geodeta Miasta – sprawy podziału i rozgraniczenia nieruchomości, numeracji porządkowej nieruchomości,
- Referat Promocji i Rozwoju Miasta - sprawy związane z promocją Miasta, w tym promocją BSAG, plany rozwoju gospodarczego - nadzór nad ich realizacją i koordynacja działań.
- Zespół Radców Prawnych zapewni opiniowanie w kwestiach prawnych.

Część terenu Strefy, należąca do specjalnej strefy ekonomicznej, będzie współzarządzana przez Krakowski Park Technologiczny – spółkę, której misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski.

Municipal property purchase procedure

All matters relating to the procedure are dealt with by the Municipal Property Management and Agriculture Department of the Municipal Office of Bochnia. The process begins with the filing of an application for sale of municipal property with the Mayor of Bochnia, then, appropriate procedures are initiated, including adoption of a resolution by the Municipal Council of Bochnia authorising the disposal of real estate, property appraisal is carried out. After the announcement of invitation to tender for sale of property, prospective investors provide tender bonds and join the tender. After the tender is awarded, an agreement in form of a notarial deed is signed with the buyer of the property.

Investment process stages

A spatial development plan has been adopted for the Bochnia Economic Activity Zone and location of the investment is determined on the basis of this plan.

Required approvals and permits:

- environmental conditions decision if a project may significantly impact the environment - building permit
- use permit decision issued by the Building Supervision Inspectorate of the County.

After the investment is implemented, the Bochnia Economic Activity Zone will be managed by the Urban Municipality of Bochnia with the administrative support of Municipal Office of Bochnia. The following individuals and departments are involved in the management of the Zone:
- Municipal Property Management and Agriculture Department – matters relating to the sale, purchase, exchange, donation, perpetual usufruct of municipal property, rent and lease of municipal property, agricultural issues and matters relating to land communities.
- Municipal Surveyor – matters relating to division and separation of real estate, real estate numbering,
- City Promotion and Development Department – matters relating to the promotion of the City, including the promotion of the Bochnia Economic Activity Zone, economic development plans – plan implementation supervision and coordination.
- Legal Advisers Team providing opinions on legal matters.

Part of the Zone area, which forms part of the Special Economic Zone, will be co-managed by the Kraków Technology Park - whose mission is to promote the development of the modern economy of Małopolska region.

Verfahren zum Erwerb von st ädtischen Immobilien

Für alle Angelegenheiten, die mit dem Verfahren verbunden sind, ist das Dezernat für Verwaltung des kommunalen Eigentums und für Landwirtschaft (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa) des Magistrats von Bochnia zuständig. Das Verfahren wird eröffnet mit einem Antrag auf Verkauf von kommunaler Immobilie, der an den Bürgermeister der Stadt gerichtet wird, und dann werden weitere Prozeduren durchgeführt, u.a. Beschlussfassung vom Stadtrat über die Veräußerung der Immobilie, Schätzung der Immobilie. Nach der Bekanntmachung der Ausschreibung für die Veräußerung der Immobilie leistet der potentielle Investor eine Bietungsgarantie und nimmt an der Ausschreibung teil. Nach dem Zuschlag wird ein notarieller Vertrag über den Erwerb der Immobilie aufgesetzt.

Etapen des Investitionsprozeses

Es gibt einen Bebauungsplan für das Gelände der BSAG, dadurch werden die Investitionen gemäß den Bestimmungen des Plans angeordnet.

Ben ötigte Bescheide und Genehmigungen:

- Umweltbescheid, wenn das Investitionsvorhaben nicht zu den umweltverträglichen Vorhaben zählt - Baugenehmigung
- Nutzungsgenehmigung von der Bauaufsichtsbehörde des Kreises

Wenn das Projekt der Zone der Wirtschaftlichen Aktivität von Bochnia ausgeführt wird, dann wird die Stadtgemeinde Bochnia sein Verwalter, und das Magistrat der Stadt Bochnia wird sein Hilfsorgan. Folgende Dezernate und Personen sind für die Verwaltung der Zone zuständig :
- Dezernat für Verwaltung des kommunalen Eigentums und für Landwirtschaft - Angelegenheiten: Verkauf, Erwerb, Umtausch, Schenkung, Überlassung der kommunalen Immobilien in ewige Nutznießung, Miete und Pacht der kommunalen Immobilien, Landwirtschaftssachen, Bruchteilsgemeinschaften.
- Vermessungsingenieur der Stadt – Teilung und Abgrenzung der Immobilien, Nummerierung der Immobilien,
- Referat für Stadtmarketing und Stadtentwicklung – Angelegenheiten, die mit dem Stadtmarketing, darunter auch der Öffentlichkeitsarbeit der BSAG, verbunden sind, Pläne der wirtschaftlichen Entwicklung – Kontrolle ihrer Durchführung und die Koordinierung der Maßnahmen.
- Gruppe der Rechtsberater erstellt Gutachten in Rechtsfragen.

Ein Teil der Zone, das zu der Sonderwirtschaftszone gehört, wird von der Krakowski Park Technologiczny (Krakauer Technologiepark) mitverwaltet - einer Gesellschaft, deren Mission die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Kleinpolen ist.

Zobacz tabelę modułówSee table of modulesSiehe Tabelle der Module
Numer
modułu
Module
number
Module
nummer
FunkcjaFunctionFunktion PowierzchniaSurface areaFläche [ha] Współczynnik
intensywności
zabudowy*
Floor Area Ratio*Geschossflächenzahl*
Min. powierzchnia
biologicznie czynna
Min. biologically
active area
Minimale
Grünfläche
01 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 1,95 ha 0,8 20%
02 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 1,97 ha 0,8 20%
03 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 2,31 ha 0,8 20%
04 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 2,74 ha 0,8 20%
05 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,57 ha 0,8 20%
06 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,52 ha 0,8 20%
07 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,67 ha 0,8 20%
08 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 1,82 ha 0,8 20%
09 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,21 ha 0,8 20%
10 USŁUGOWASERVICESDIENSTLEISTUNGEN 3,95 ha 0,8 25%
11 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,69 ha 0,8 20%
12 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 4,63 ha 0,8 20%
13 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,46 ha 0,8 20%
14 PRZEMYSŁOWAINDUSTRIALINDUSTRIE 3,72 ha 0,8 20%


* Minimalna Ilość miejsc parkingowych - 1 miejsce parkingowe /20m2 powierzchni użytkowej* Minimum number of parking places - 1 parking place / 20m2 of usable area* Minimale Anzahl der Parkplätze – 1 Parkplatz/20m2 der Nutzfläche

PowrótGo backzurück

Gmina Miasta Bochnia

ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
POLSKA

Tomasz Kuc
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
tel. +48 14 614 91 40
fax. +48 14 611 83 99
e-mail: bsag@um.bochnia.pl
www.bochnia.plKrakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41 L , 31-864 Kraków
POLSKA
tel. +48 12 640 19 40
fax +48 12 640 19 45
biuro@sse.krakow.pl
www.sse.krakow.pl

proszę czekać / please wait